Donateur worden?

De Sint Urbanuskerk te Bovenkerk - Amstelveen behoort tot de R.K. parochie Amstelland. De R.K. geloofsgemeenschap H. Geest / Sint Urbanus gebruikt de kerk en de pastorie voor kerkelijke vieringen en andere activiteiten. De Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus organiseert culturele activiteiten. Voor onderhoud en restauratie van kerk, orgel en pastorie worden gelden geworven door de Stichting Instandhouding Kerk en Orgel Bovenkerkse Urbanus. Tezamen zorgen zij er voor dat de Sint Urbanus een herkenbare plaats blijft voor ontmoeting en viering.

Donaties en lidmaatschappen aan beide Stichtingen dragen voor 100% bij aan onderhoud en renovatie van kerk, orgel en pastorie en zijn voor 125% aftrekbaar voor de belasting.

                                                                       R.K. geloofsgemeenschap Heilige Geest / Sint Urbanus
                                                                                     Website:   www.urbanusbovenkerk.nl

                                                                            Bankrelatie  IBAN:  NL33INGB0000133868

                                                                 RSIN/ANBI t.n.v. R.K. parochie Amstelland:  824107160

 

                                                             Stichting Instandhouding Kerk en Orgel Bovenkerkse Urbanus
                                                                          Website:  www.steunurbanusbovenkerk.nl
                                                                     Bankrelatie:  IBAN  NL64RABO0159057272
                                                             RSIN/ANBI met erkenning "Culturele Instelling": 850322030/78329
                                                                       Secretariaat:  Marne 16    1186 PA  Amstelveen
                                                                   Tel: 020 4560619    e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                    Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus
                                                                    Website:  www.vriendenbovenkerkseurbanus.nl
                                                                        Bankrelatie:  IBAN  NL76RABO0302350500
                                                         RSIN/ANBI met erkenning "Culturele Instelling":  802102682
                                                          Secretariaat:   Nieuwe Karselaan 92    118..,.......Amstelveen
                                                                 Tel.: 06 28875046     E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Het belangrijkste middel om ons doel te bereiken is door middel van een donatie gedurende minstens 5 jaar met een "Onderhandse Overeenkomst"

Concept "Onderlinge Overeenkomst"

  Door de BELASTINGDIENST erkend             
                                                               Overeenkomst 
 

                                                               Periodieke gift in geld 

                                                                                                     Exemplaar voor de schenker / ontvanger 

1.     Verklaring gift

Naam ondergetekende (naam schenker)

    

Verklaart een gift te doen aan (naam instelling of vereniging)

Stichting Instandhouding Kerk en Orgel Bovenkerkse Urbanus

 Die gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkering van (bedrag in cijfers)

(Bedrag in letters) 

  Euro

 Per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:

Het overlijden van de schenker

                                                   о

 Het overlijden van een ander dan de schenker

                                                    о

 Eindigt de gift bij het overlijden van een ander dan de schenker? – b.v. de echtgenoot – Vul dan de naam in van die persoon           

 

 Wenst te betalen per  jaar  O         per half jaar  O     per kwartaal    O               mogelijk is 1/1 – 1/4  -  1/7  - 1/10

2.   Looptijd van de gift

2a  Wat is de looptijd van de gift? 

       5 jaar

        O

        Aantal jaren (minimum 5 jaar)

       O

       Onbepaalde tijd

       O

2b  In welk jaar vindt de eerste uitkering plaats?

2016

 

3.   Gegevens schenker

Naam 

 

 Voornamen (voluit)

 

 BSN / Sofinummer

 

 Geboortedatum

 

 Geboorteplaats

 

 Straat,  Huisnummer, Postcode en Plaats

 

 Land

 Nederland

 Telefoonnummer

 

 Bank / IBAN nummer

NL 

 

4.   Gegevens instelling of vereniging

 4a  Naam instelling of vereniging

Stichting Instandhouding Kerk en Orgel Bovenkerkse Urbanus

 4b  Transactienummer

2016/

 4c  RSIN / fiscaal nummer    

850322030     
Culturele
ANBI 78329          

4d  Bankrekening IBAN 

NL64RABO0159057272

 

5.   Ondertekening schenker

Ondergetekende stemt in met een periodieke automatische inning van bedoeld bedrag van zijn bankrekening.

Plaats

 

 Datum

  

 Handtekening schenker

 

 

6.   Gegevens en ondertekening van partner (indien aanwezig)

Naam 

 

 Voornamen ( voluit)

 

 BSN S finummer

 

 Geboorteplaats

 

 Geboortedatum

 

 Ondertekening

Plaats

 

 Datum

 

Handtekening partner schenker 

 

  

7.   Ondertekening namens instelling of vereniging

Naam 

Lucas Gerardus Brockhoff

 Functie

Voorzitter

Plaats 

 Amstelveen

 Datum

 

 Handtekening namens ontvanger

 

 

Toelichting bij de schenking met onderhandse overeenkomst

Met deze “onderhandse overeenkomst van schenking” verbindt u zich om gedurende minstens vijf jaar een schenking te doen.
Door de bijgevoegde overeenkomst verder in te vullen en te ondertekenen (ook uw partner moet ondertekenen) en het exemplaar bestemd voor de “
ontvanger” naar ons terug te sturen, is alles geregeld. U hoeft dus niet naar een notaris, want deze “onderhandse overeenkomst” is door de Belastingdienst volledig erkend.
Gezien de administratie- en bankkosten vragen wij U indien mogelijk een minimum bijdrage van €  100,- per jaar.

Vanaf 01-01-2012 geldt voor donateurs van Culturele Instellingen die als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) een extra giftenaftrek van 125 % zonder drempel.

Onze stichting is aangewezen als een zogenaamde Culturele ANBI.

Hoe groot is uw belastingvoordeel?

Rekenvoorbeeld

5-jarige bijdrage

Belastingpercentage 42 %

Belastingpercentage 52 %

   100,- / jaar                aftrekpost 
€   125,- / jaar    

De schenking kost u per jaar    47,50

De schenking kost u per jaar    35,-

  150,- /jaar                   aftrekpost   €  187,50 / jaar

De schenking kost u per jaar    71,25

De schenking kost u per jaar    52,50

   300,- / jaar                 aftrekpost      375,- / jaar

De schenking kost u per jaar    142,50

De schenking kost u per jaar    105,-

   500,- / jaar                  aftrekpost    625, - / jaar

De schenking kost u per jaar    237,50

De schenking kost u per jaar    175,-

  1.000,- / jaar                aftrekpost    1.250,- / jaar

De schenking kost u per jaar    475,-

De schenking kost u per jaar    350,-

Hoe kunt u de schenking aftrekken?
Zoals gezegd kunt u deze schenking jaarlijks opvoeren met  125 % als aftrekpost Culturele ANBI bij uw aangifte inkomstenbelasting.
U heeft niet te maken met de fiscale drempel van 1 % die voor overige giften geldt.

U ontvangst van de Belastingdienst de teruggave gewoon op uw bankrekening.

Comité van aanbeveling:

De Stichting Fondsenwerving Instandhouding Bovenkerkse Urbanus heeft de volgende personen bereid gevonden deel te willen nemen aan het verwerven van fondsen voor de restauratie door zitting te nemen in het Comité van Aanbeveling. Zij ondersteunen de Stichting en bevelen haar doelstellingen van harte bij u aan.

De Heer Johan W. Remkes,
Commissaris voor de Koning in de Provincie Noord-Holland.

Mevrouw Drs. M.M. van 't Veld,
Burgemeester van Amstelveen.

De Heer Emeritus Professor Doktor Henk W. van Os,
Voormalig Directeur Rijks Museum Amsterdam.

De Heer Professor Doktor Vladimir V. Stissi,
Voorzitter van het Cuypersgenootschap.

De Heer Peter Bot
Wethouder Economische Zaken e.a. Gemeente Amstelveen.

De uitgevoerde activiteiten:

Het samenstellen van een zo genaamd "Bidbook" waarin opzet, doel, acties, middelen, etc. zijn genoemd en waar dit "Bidbook" verzonden is aan minstens 35 landelijk opererende ondersteuningsfondsen met het verzoek voor een financiële ondersteuning.
Het regelmatig schriftelijk informeren van leden van Midden- en Kleinbedrijf in de wijde omgeving met het doel deze groep te interesseren in onze doelstelling waarbij ingesloten een verzoek tot financiële ondersteuning.
Een voortgezette financiële actie onder de leden van de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus voor een "Onderlinge Overeenkomst" Schenking gedurende 5 jaar.
Een financiële actie onder alle parachianen van de Heilige Geest en van de Urbanus Bovenkerk met hetzelfde doel als hierboven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Verspreiding Verspreiding van een boekje "Geschiedenis van de Bovenkerkse Urbanus" onder alle bewoners van Bovenkerk, alle parochianen van de Bovenkerkse Urbanus en de Heilige Geest parochie met een oplage van 6.000 stuks.
Kleine acties zoals voorlichtingsdagen, Open Monumenten Dagen, Onthulling Bouwbord als start van de Restauratie door Burgemeester J. van Zaanen, het onder leiding van deskundigen bezoeken van de werkzaamheden onder de gewelven (nieuwe fundatie).                                                                                                                      Het op feestelijke wijze herplaatsen van torenkruis en haan door wethouder Peter Bot.
Het regelmatig publiceren in lokale pers, wijkkranten, Amstel Mare en in Amstelveen web.