Onderstaand zullen wij u met informatie en foto’s steeds op de hoogte houden van de instandhouding van Kerk en Orgel van de Bovenkerkse Urbanus. 

Dit is Rev. 48 d.d. 30-01-2018
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Wij informeerden u al eerder, wat de Kerk betreft: hieraan moeten nog een paar kleine werkzaamheden worden verricht. In het linker transept, daar waar het Jules Arneessens orgel heeft gestaan, is een nieuwe, dubbele deur als entrée aangebracht. De bedoeling is om het kleine Maria altaar en omgeving afsluitbaar te maken te maken en hierin een dagkapel in te richten. Die nieuwe ingang is bedoeld als nooduitgang. Niet alleen kunnen hier diensten worden gehouden zoals de Heilige Mis op woensdagochtend, maar ook rouwdiensten wanneer niet te veel gelovige aanwezig zullen zijn. Op deze wijze behoeft niet de gehele kerk te worden verwarmd, aangezien die dagkapel een eigen sectie in de vloerverwarming uitmaakt.

Het Jules Arneessens orgel, dat gedurende deze periode wordt gerestaureerd worden herplaats op de achter koorzolder. De werkzaamheden in de kerk zullen worden uitgevoerd beginnende in de periode eind oktober t/m Februari 2018 en dit om zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van vrijwilligers. Februari zal dan in hoofdzaak worden gebruikt voor in inspelen van het instrument zodat wij hopen dat vóór eind februari de zaak geheel gereed en speelklaar is. De Monumentenvergunning is intussen verleend  De vergunning is uitgeschreven per 31 augustus, maar gedurende zes weken is er een mogelijkheid tot het aantekenen van bezwaar. Zoals te verwachten was is er geen bezwaar aangetekend.
Intussen zullen wij de zang van onze koren ondersteunen met het elektronisch orgel, voorheen opgesteld in de Heilige Geest. Deze is in de week na Pinksteren 2016 in de Sint Urbanus geplaatst op de wand van het rechter transept.

De nog niet voltooide restauratie!
Wat nu, zult u zeggen, de restauratie is toch voltooid!
Ja en nee.
De rechter dak-sectie van de kerk is nog niet opnieuw voorzien van nieuwe leien. Dat komt, toen we eenmaal zo ver waren dat ook dit dak-deel aan de beurt was, we besloten om dit voorlopig zo te laten zitten.
Ten eerste zagen de leien er nog redelijk goed uit en ten tweede was er nergens lekkage. Natuurlijk moeten we op termijn ook dit aanpakken. Wanneer dit zal plaatsvinden is niet duidelijk, maar wij houden u geïnformeerd. Intussen is er wel een "Meerjarenonderhoudsplan"in het leven geroepen.

Nu staat er in het rechter transept een stelling en u vraagt zich natuurlijk af waarom dat nu weer?
Wel, door het temperatuurverschil tussen in- en buiten  de kerk ontstaat er op de beglazing condensatie.

Dit condensaat moet worden afgevoerd en daarvoor zijn op enkele plaatsen kleine afvoerkanaaltjes aangebracht.
Echter, die raken wel eens verstopt en daarom: we moeten deze van tijd tot tijd schoonmaken en doorblazen. 

Dat het instandhouden van kerk en orgel met veel geld gepaard gaat, zal u wel duidelijk zijn.
Daarom vragen wij U met klem: blijft U ons a.u.b. steunen met een eenmalige gift of nog liever met een 5-jarige schenking met belastingvoordeel. Dat kan nu met een "Onderhandse Overeenkomst" en die wordt, net als met de notariële akte, door de Belastingdienst erkend en heeft dezelfde voordelen als een overeenkomst met notariële akte. Een concept van deze "Onderhandse Overeenkomst" kunt U vinden op deze website onder het hoofd "Doelstelling"

Hieronder geven wij graag een klein overzicht van incidentele  gaven welke wij vanaf 25-10-2017 mochten ontvangen. Heel hartelijk dank en hoewel het vermelden van de gevers niet correct is en dus achterwege blijft, in de bedragen herkent u beslist uw gift.
€  200,-   €  5,-   € 10,-  €  5,-  €  10,-  €  25,-  €  5,-  €  10,-   €  25,- € 30,-
Naast deze giften, waarvoor wij u hartelijk danken, verkregen wij nog volgende bedragen:

Per 2 januari mochten wij vanuit de Onderhandse Overeenkomsten een bedrag ontvangen van € 2.211,25
 

Wilt u deelnemen aan deze 5-jarige onderhandse overeenkomst met belangrijk belastingvoordeel, neemt u dan contact op met 020 4560619 of mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en alles wordt voor u geregeld. 

Meldde wij u in de voorlaatste editie van onze webside dat wij met de financiering van de restauratie en verplaatsen van het Monumentenorgel nog niet rond waren; dit is thans wel het geval. Van twee Stichtingen t.w. Stichting tot Instandhouding Nederlandse Orgel een bedrag ad. € 1.000,- op 22 decmber en van de Gravin Bylandt Stichting een bedrag ad. € 750,- op 5 januari.
Met uw hulp en die van een aantal stichtingen zagen wij kans om de €  149.145,- rond te krijgen. Heel hartelijk dank gij goede gevers.

Met ons allen houden wij de mooie Bovenkerkse Urbanus in stand.
Bovenkerkse Urbanus, een Rijksmonument dus.....van ons allemaal.

Belangrijke mededeling:
Omdat de naam van onze Stichting de lading niet meer geheel dekte, hebben wij de statuten licht gewijzigd en deze aangepast.
De volledige naam is thans "Stichting Instandhouding Kerk en Orgel Bovenkerkse Urbanus" Verder verandert er helemaal niets.